Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Yeni Kurallar Belirleyen Yönetmelik Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yeni yönetmeliği yayımladı. Yönetmelik, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer buldu ve yürürlüğe girdi.

Düzenleme, kişisel verilerin yurt dışına aktarımında hangi şartların gerekeceğini detaylandırıyor. Gelin bu şartlara birlikte göz atalım.

Veriler, 3 farklı aşama sonucunda aktarılabilecek

Yeni yönetmeliğe göre kişisel verilerin yurt dışına aktarımında sırayla 3 aşamaya bakılacak. İlki, “yeterlilik kararı”nın bulunup bulunmadığı olacak. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ile ilgili olarak bir ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da bir uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağladığına karar verildiğinde veri aktarımı gerçekleştirilebilecek. Yeterlilik kararı, en geç 4 yılda bir yeniden değerlendirilecek.

İkinci aşama ise yeterlilik kararı bulunmayan durumlarda devreye giren uygun güvencelerden birinin sağlanıp sağlanmadığına bakılması. Uygun güvenceler sağlanmadığında ise üçüncü aşama olan istisnai durumlara bakılacak. Yönetmelikte yer alan istisnai aktarım hâllerinden birinin bulunduğu tespit edildiğinde kişisel verilerin yurt dışına aktarımı gerçekleşebilecek. Yönetmeliği içeriğimizin sonuna ekledik. Tüm şartlara o kısımdan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tamamı şu şekilde:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen 9 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilecek yurt dışına kişisel veri aktarımına taraf veri sorumluları ve veri işleyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on birinci fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

ç) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

d) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

e) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması: Kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki bir veri sorumlusu veya veri işleyen tarafından yurt dışındaki bir veri sorumlusu veya veri işleyene iletilmesi ya da başka bir suretle erişilebilir hâle getirilmesini,

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri aktaran: Kişisel verileri yurt dışına aktaran veri sorumlusu veya veri işleyeni,

h) Veri alıcısı: Veri aktarandan kişisel verileri alan yurt dışındaki veri sorumlusu veya veri işleyeni,

ı) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar bakımından Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan tanımlar esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

MADDE 5- (1) Kişisel veriler, veri sorumlusu ve veri işleyen tarafından ancak Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin veri işleyen tarafından aktarılması hâlinde ayrıca veri sorumlusunun talimatlarına da uyulması zorunludur.

(2) Birinci fıkra hükmü, yurt dışına aktarılan kişisel verilerin sonraki aktarımları ve uluslararası kuruluşlara aktarımlar bakımından da uygulanır.

(3) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılma usulleri

MADDE 6- (1) Kişisel veriler, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aşağıda belirtilen hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilir:

a) Aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması.

b) Yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, 10 uncu maddede belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanması.

(2) Yeterlilik kararının bulunmaması ve 10 uncu maddede belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanamaması durumunda kişisel veriler, arızi olmak kaydıyla sadece 16 ncı maddede belirtilen istisnai hâllerden birinin varlığı hâlinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilir.

(3) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin veri işleyen tarafından yurt dışına aktarılması

MADDE 7- (1) Kişisel verilerin veri işleyen tarafından yurt dışına aktarılması hâlinde veri işleyen; veri sorumlusu tarafından belirlenmiş amaç ve kapsam çerçevesinde, veri sorumlusu adına ve onun verdiği talimatlara uygun olarak hareket eder. Veri işleyen; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

(2) Kişisel verilerin veri işleyen tarafından yurt dışına aktarılması, Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uyulması ile güvencelerin sağlanması hususunda veri sorumlusunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Veri sorumlusu, birinci fıkrada belirtilen teknik ve idari tedbirlerin veri işleyen tarafından alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Veri işleyenin, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca standart sözleşmeyi bildirmekle yükümlü olması hâlinde veri işleyen veri sorumlusunun talimatına gerek duymaksızın bildirim yükümlülüğünü yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlilik Kararına Dayalı Aktarımlar

Yeterlilik kararı

MADDE 8- (1) Kurul, kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ile ilgili olarak bir ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da bir uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağladığına karar verebilir. Yeterlilik kararı verilirken öncelikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye arasında kişisel veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumu.

b) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin ilgili mevzuatı ve uygulaması ile kişisel verilerin aktarılacağı uluslararası kuruluşun tâbi olduğu kurallar.

c) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede veya uluslararası kuruluşun tâbi olduğu bağımsız ve etkin bir veri koruma kurumunun varlığı ile idari ve adli başvuru yollarının bulunması.

ç) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmelere taraf veya uluslararası kuruluşlara üye olma durumu.

d) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin veya uluslararası kuruluşun, Türkiye’nin üye olduğu küresel veya bölgesel kuruluşlara üye olma durumu.

e) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler.

(2) Kurul, birinci fıkrada belirtilenler dışında ek hususlar belirlemeye yetkilidir.

(3) Kurul, yeterlilik kararıyla ilgili yapacağı değerlendirmede ihtiyaç duyması hâlinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alır.

(4) Kurul tarafından verilen yeterlilik kararları Resmî Gazete’de ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

Yeterlilik kararının gözden geçirilmesi

MADDE 9- (1) Yeterlilik kararı, en geç dört yılda bir yeniden değerlendirilir. İlgili yeterlilik kararında, yeniden değerlendirme dönemleri açıkça belirlenir. Kurul, yeniden değerlendirme sonucunda ilgili ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağlamadığını tespit etmesi hâlinde kararını ileriye etkili olmak üzere değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir.

(2) Kurul, birinci fıkrada belirtilen yeniden değerlendirme dönemi ile bağlı olmaksızın gerekli gördüğü takdirde, yeterlilik kararını gözden geçirerek ileriye etkili olmak üzere değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir.

(3) Kurul, birinci veya ikinci fıkra uyarınca yeterlilik kararının değiştirilmesine, askıya alınmasına veya kaldırılmasına neden olan durumun düzeltilmesi amacıyla ilgili ülke veya uluslararası kuruluşun yetkili makamlarıyla görüşebilir.

(4) Yeterlilik kararının değiştirilmesine, askıya alınmasına veya kaldırılmasına ilişkin olarak verilen kararlar Resmî Gazete’de ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygun Güvencelere Dayalı Aktarımlar

Uygun güvence sağlama yolları

MADDE 10- (1) Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, ancak aşağıda belirtilen uygun güvencelerden birinin aktarım taraflarınca sağlanması hâlinde yurt dışına aktarılabilir:

a) Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

b) Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.

c) Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı.

ç) Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmayla uygun güvencenin sağlanması

MADDE 11- (1) Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler vasıtasıyla, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve yabancı ülkedeki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar arasında yapılacak kişisel veri aktarımları bakımından uygun güvence sağlanabilir. Anlaşma, kişisel veri aktarımının tarafları arasında akdedilir.

(2) Anlaşmanın müzakere sürecinde Kurulun görüşüne başvurulur.

(3) Anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

a) Kişisel veri aktarımının amacı, kapsamı, niteliği ve hukuki sebebi.

b) Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temel kavramlara ilişkin tanımlar.

c) Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uyum sağlanacağına yönelik taahhüt.

ç) İlgili kişilerin anlaşma ve anlaşma kapsamında yapılacak kişisel veri aktarımı hakkında aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar.

d) Kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarının kullandırılmasına yönelik taahhüt ve bu hakların kullanımı amacıyla yapılacak başvuruya ilişkin usul ve esaslar.

e) Uygun veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınacağına yönelik taahhüt.

f) Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması hâlinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınacağına yönelik taahhüt.

g) Kişisel verilerin sonraki aktarımına yönelik kısıtlamalar.

ğ) Anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin ihlali hâlinde ilgili kişinin başvurabileceği hak arama yöntemleri.

h) Anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin uygulanmasına ilişkin denetim mekanizması.

ı) Veri alıcısının, anlaşmada yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlere uygunluk sağlayamaması hâlinde veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve anlaşmayı feshetme hakkına sahip olacağına yönelik düzenleme.

i) Veri alıcısının anlaşmanın feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi hâlinde, veri aktaranın tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri aktarana geri göndereceğine ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğine yönelik taahhüt.

(4) Anlaşmaya dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için veri aktaran tarafından Kurula izin başvurusunda bulunulur. Yapılacak başvuru kapsamında anlaşma metninin nihai hâli ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirme için gerekli diğer bilgi ve belgeler Kurula sunulur. Kişisel veri aktarımına, Kurul tarafından izin verilmesinden sonra başlanır.

Bağlayıcı şirket kurallarıyla uygun güvencenin sağlanması

MADDE 12- (1) Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü olduğu kişisel verilerin korunmasına yönelik bağlayıcı şirket kuralları vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilir. Bağlayıcı şirket kurallarına dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için Kurula onay başvurusunda bulunulur.

(2) Yapılacak başvuru kapsamında bağlayıcı şirket kuralları metni ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirme için gerekli diğer bilgi ve belgeler Kurula sunulur. Bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin yapılacak başvuruda sunulan yabancı dildeki her belgenin noter onaylı çevirisi başvuruya eklenir. Bağlayıcı şirket kuralları metninin yabancı dilde de düzenlenmesi hâlinde Türkçe metin esas alınır.

(3) Kurul tarafından bağlayıcı şirket kuralları onaylanırken özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bağlayıcı şirket kurallarının çalışanları da dâhil olmak üzere ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki ilgili her üye bakımından hukuken bağlayıcı ve uygulanabilir olması.

b) Bağlayıcı şirket kurallarında, ilgili kişi haklarının kullanılabileceğine dair taahhütte bulunulması.

c) Bağlayıcı şirket kurallarının asgari olarak 13 üncü maddede belirtilen hususları içermesi.

(4) Kişisel veri aktarımına, bağlayıcı şirket kurallarının Kurul tarafından onaylanmasından sonra başlanır.

Bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken hususlar

MADDE 13- (1) Bağlayıcı şirket kuralları asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubunun her üyesinin organizasyon yapısı ve irtibat bilgileri.

b) Kişisel veri kategorileri, işleme faaliyeti ve amaçları, ilgili kişi grubu veya grupları ve aktarımın yapılacağı ülke veya ülkeler başta olmak üzere bağlayıcı şirket kuralları kapsamında gerçekleştirilecek aktarımlara ilişkin hususlar.

c) Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubunun hem iç ilişkisinde hem de diğer hukuki ilişkilerinde bağlayıcı şirket kurallarının hukuken bağlayıcı olduğuna yönelik taahhüt.

ç) Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uyum, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınacak yeterli önlemler ve kişisel verilerin sonraki aktarımına yönelik kısıtlamalar gibi veri koruma önlemleri.

d) Kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları ile Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Kurula şikâyette bulunma hakkının kullandırılmasına yönelik taahhüt ve bu hakların kullanımına ilişkin usul ve esaslar.

e) Türkiye’de yerleşik olmayan herhangi bir üye tarafından bağlayıcı şirket kurallarının ihlalinde Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlusu ve/veya veri işleyenin ihlalden sorumluluğu üstleneceğine dair taahhüt.

f) Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere bilgi verilen konulara ilave olarak (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler başta olmak üzere bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin hususlarda ilgili kişilere ne şekilde bilgi verileceğine ilişkin açıklamalar.

g) Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusunda verilecek eğitime ilişkin açıklamalar.

ğ) İlgili kişi başvurularının sonuçlandırılması faaliyetleri dâhil olmak üzere, teşebbüs grubunun bağlayıcı şirket kurallarına uyumunun takibinden sorumlu olan kişilerin veya birimlerin görevleri.

h) İlgili kişilerin haklarının korunmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin sağlanmasına ilişkin veri koruma denetimleri ve yöntemleri başta olmak üzere bağlayıcı şirket kurallarına uyumun teşebbüs grubu içinde denetlenmesi ve doğrulanmasına yönelik mekanizmaları ve bunların sonuçlarının (ğ) bendinde belirtilen kişi veya birime ve ilgili teşebbüs grubu bünyesindeki hâkim şirketin yönetim kuruluna ve talebi üzerine Kurula sunulacağına dair taahhüt.

ı) Bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin değişikliklerin raporlanması ve kaydedilmesi ile bu değişikliklerin Kurula bildirilmesine ilişkin mekanizmalar.

i) (h) bendinde belirtilen denetim ve doğrulama faaliyetinin sonuçlarının sunulması başta olmak üzere teşebbüs grubunun üyeleri tarafından bağlayıcı şirket kurallarına uyumun sağlanması amacıyla Kurum ile iş birliği yükümlülüğü.

j) Bağlayıcı şirket kuralları kapsamında aktarılacak kişisel verilere ilişkin olarak, teşebbüs grubu üyelerinin aktarımın yapılacağı ülkede veya ülkelerde bağlayıcı şirket kurallarının sağladığı güvencelere aykırı herhangi bir ulusal düzenleme olmadığına dair taahhüt ve söz konusu güvenceler üzerinde olumsuz bir etki yaratması muhtemel bir mevzuat değişikliği yapılması hâlinde durumu Kurula bildirmeye yönelik mekanizmalar.

k) Kişisel verilere sürekli veya düzenli olarak erişimi bulunan personele yönelik uygun veri koruma eğitimlerinin verileceğine dair taahhüt.

(2) Kurul, birinci fıkrada belirtilenlere ilave hususlar belirlemeye yetkilidir. Bağlayıcı şirket kuralları başvurusunda kullanılacak belgeler Kurul tarafından belirlenir.

Standart sözleşmeyle uygun güvencenin sağlanması

MADDE 14- (1) Veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşme vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilir.

(2) Standart sözleşme, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Standart sözleşme metninin, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılması zorunludur. Standart sözleşmenin yabancı dilde de akdedilmesi hâlinde Türkçe metin esas alınır.

(4) Standart sözleşme, kişisel veri aktarımının tarafları arasında akdedilir. Standart sözleşmenin, aktarımın taraflarınca veya tarafları temsile ve imzaya yetkili kişilerce imzalanması zorunludur.

(5) Standart sözleşme, imzaların tamamlanmasından itibaren beş iş günü içinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kuruma bildirilir. Aktarım tarafları standart sözleşmede, bildirim yükümlülüğünün kimin tarafından yerine getirileceğini belirleyebilir. Eğer bu konuda bir belirleme yapılmamışsa standart sözleşme veri aktaran tarafından Kuruma bildirilir.

(6) Yapılacak bildirime, standart sözleşmeyi imzalayanların yetkili olduğuna dair tevsik edici belgeler ile yabancı dildeki her belgenin noter onaylı çevirisi eklenir.

(7) Kurulca ilan edilen standart sözleşme metninde değişiklik yapılması veya standart sözleşmede aktarım taraflarından biri veya her ikisinin geçerli imzasının bulunmaması hâlinde Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından inceleme yapılır.

(8) Standart sözleşme taraflarında veya standart sözleşme içeriğinde taraflarca yer verilen bilgi ve açıklamalarda bir değişiklik olması veya standart sözleşmenin sona ermesi hâlinde beşinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak Kuruma bildirim yapılır.

Taahhütnameyle uygun güvencenin sağlanması

MADDE 15- (1) Aktarım tarafları arasında akdedilecek yazılı bir taahhütnamede yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler vasıtasıyla uygun güvence sağlanabilir.

(2) Taahhütnamede yer verilecek kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

a) Kişisel veri aktarımının amacı, kapsamı, niteliği ve hukuki sebebi.

b) Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temel kavramlara ilişkin tanımlar.

c) Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uyum sağlanacağına yönelik taahhüt.

ç) İlgili kişilerin taahhütname ve taahhütname kapsamında yapılacak kişisel veri aktarımı hakkında aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar.

d) Kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarının kullandırılmasına yönelik taahhüt ve bu hakların kullanımı amacıyla yapılacak başvuruya ilişkin usul ve esaslar.

e) Uygun veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınacağına yönelik taahhüt.

f) Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması hâlinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınacağına yönelik taahhüt.

g) Kişisel verilerin sonraki aktarımına yönelik kısıtlamalar.

ğ) Taahhütnamenin ihlali hâlinde ilgili kişinin başvurabileceği hak arama yöntemleri.

h) Veri alıcısının aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kurulun karar ve görüşlerine uyacağına yönelik taahhüt.

ı) Veri alıcısının taahhütnameye uygunluk sağlayamamasına neden olacak ulusal düzenlemenin bulunmadığına ve buna yol açabilecek muhtemel bir mevzuat değişikliğini veri aktarana en kısa sürede bildireceğine dair taahhüt ile bu durumda veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve taahhütnameyi feshetme hakkına sahip olacağına yönelik düzenleme.

i) Veri alıcısının taahhütnameye uygunluk sağlayamaması hâlinde veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve taahhütnameyi feshetme hakkına sahip olacağına yönelik düzenleme.

j) Veri alıcısının taahhütnamenin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi hâlinde, veri aktaranın tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri aktarana geri göndereceğine ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğine yönelik taahhüt.

k) Taahhütnamenin Türk hukukuna tabi olduğuna ve bir uyuşmazlık hâlinde Türk mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğuna yönelik düzenleme ile veri alıcısının Türk mahkemelerinin yargı yetkisini tanımayı kabul ettiğine yönelik taahhüt.

(3) Taahhütnameye dayanılarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için veri aktaran tarafından Kurula izin başvurusunda bulunulur. Yapılacak başvuru kapsamında taahhütname metni ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirme için gerekli diğer bilgi ve belgeler Kurula sunulur. Taahhütnamenin yabancı dilde de akdedilmesi hâlinde Türkçe metin esas alınır. Kişisel veri aktarımına, Kurul tarafından izin verilmesinden sonra başlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İstisnai Aktarımlar

İstisnai aktarım hâlleri

MADDE 16- (1) Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması ve 10 uncu maddede öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızi olmak kaydıyla sadece ikinci fıkrada belirtilen istisnai aktarım hâllerinden birinin varlığı hâlinde yurt dışına aktarılabilir. Düzenli olmayan, tek veya birkaç sefer gerçekleşen, süreklilik arz etmeyen ve olağan faaliyet akışı içinde bulunmayan aktarımlar arızi niteliktedir.

(2) İstisnai aktarım hâlleri şunlardır:

a) İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.

b) Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.

c) Aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.

ç) Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.

e) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.

f) Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

(3) İkinci fıkranın (f) bendi uyarınca yapılacak aktarımlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:

a) Aktarım, sicillerde yer alan kişisel verilerin veya kişisel veri kategorilerinin tamamını içerecek şekilde gerçekleştirilemez.

b) Meşru menfaati bulunan kişilerin erişimine açık sicillerden yapılacak aktarımlar yalnızca bu kişilere veya bu kişilerin talebi üzerine gerçekleştirilebilir.

(4) İkinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hukukuna tâbi faaliyetlerine uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Kurul yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x